• Jana Michalovic

ART IN INTERIOR / UMENIE V INTERIÉRI


I would like to bring my views on art in the interior this time. I advise you and show you, what artworks are able in the interior. Layout, selected the format, the colors, as well as a selected number pieces of art play a big role, what will be final effect.

Tentokrát by som Vám chcela priblížiť môj pohľad na umenie v interiéri. Poradiť Vám a ukázať, čo obrazy v interiéri dokážu. Rozmiestnenie, výber formátu diela, farby, rovnako ako aj zvolený počet umeleckých kúskov hrajú veľkú úlohu v tom, aký bude výsledný efekt.

Each of us wants to feel pleasant and cozy at home. Of course, we have this feeling primarily thanks to a beloved member of the family in household, with whom we live. How we feel affects not only our human relationships but also our surrounding environment. Would you feel better if you live in dirty, messy, ugly and disordered environments or in clean, simple and nice interior? Most of you will answer certainly that it would prefer a nice, clean and simple interior. Therefore it is also very important, in which space we move at home and at work too. Take care of your surrounding space, your home as well as take care of yourself. Nobody isn´t happy, when is not satisfied with himself, with own appearance. You can feel comfortable, when you just feel comfortable in their environment. Take care of your home, office, shop, restaurant and your surrounding space and become it more cozy. Create a comfortable environment, give attention your interior, what it will return in the form of positive feelings.

Každý z nás sa chce doma cítiť príjemne a útulne. Tento pocit máme samozrejme v prvom rade vďaka milovaným členom rodiny a domácnosti, s ktorými bývame. Ako sa však cítime ovplyvňujú nielen naše medziľudské vzťahy, ale taktiež naše okolité prostredie. Cítili by ste sa lepšie, keby ste žili v špinavom, chaotickom, neusporiadanom a škaredom prostredí alebo v čistom, jednoduchom a peknom interiéri? Väčšina z vás odpovie určite, že by uprednostnili pekný, čistý a jednoduchý interiér. Preto je tiež veľmi dôležité, v akom priestore sa človek pohybuje, či už napr. v práci alebo doma. O svoj okolitý priestor, o svoj domov sa jednoducho treba starať, venovať sa mu rovnako ako sa venujete sebe. Rovnako ako nie je človek šťastný, keď nie je spokojný sám so sebou, so svojím zovňajškom, nemôže sa cítiť príjemne, keď sa necíti dobre vo svojom prostredí. Svojmu domovu, kancelárii, predajni, reštaurácii, jednoducho svojmu okolitému priestoru venujte pozornosť a zútulňujte ho. Vytvárajte si príjemné prostredie, venujte mu patričnú pozornosť, ktorá sa Vám vráti v podobe pozitívnych pocitov.

HOW TO CREATE YOUR IDEAL, WARM AND COZY LIVING? 1. Firstly, I think that everyone should follow their feelings. As you buy clothes, which you like and in which you feel good as you buy the equipment, furniture and accessories to home, which you really liked. Make your home according to your imaginations.

AKO SI VYTVORÍME SVOJE IDEÁLNE, PRÍJEMNÉ A ÚTULNÉ PROSTREDIE?

1. V prvom rade si myslím, že by sa mal každý riadiť svojimi pocitmi. Tak ako si kupujete oblečenie, ktoré sa Vám páči, v ktorom sa cítite príjemne, kupujte si aj zariadenie, nábytok a doplnky do domu, ktoré sa Vám skutočne páčia. Vytvorte si domov podľa Vašich vysnených predstáv.

2. Less is more. You will feel more pleasant in simple and clear space than in a crowded and chaotic interior. Follow your heart. I don´t recommend very simple minimalist interior to people, who feel good in the interior with a variety of accessories, decorations, etc. Everyone has own personality, own inner child, which you should pamper:) If you like pottery, vases and other accessories, you find a place in your interior certainly, but be gentle :) Let space breathe and simplicity excel.

2. Menej je viac. V jednoduchom, čistom a usporiadanom priestore sa budete cítiť príjemnejšie, ako v preplácanom a chaotickom interiéri. Samozrejme vždy sa treba riadiť už spomínanými pocitmi. Neodporúčam veľmi strohý minimalistický interiér človeku, ktorý sa jednoducho cíti dobre v interiéri s rôznymi doplnkami, dekoráciami atď...Každý má jednoducho svoju vlastnú osobnosť, svoje vnútorné dieťa , ktoré by si mal hýčkať:) Ak máte radi keramiku, vázy a iné doplnky, určite im nájdite miesto vo svojom interiéri, ale s mierou:) Nechajte dýchať priestor a vyniknúť jednoduchosť.

3. Follow according to premeditated concept during decorating of interior. First you think about it and design the interior perfectly and then start to decorate and redesign space. Do not buy individual pieces of furniture without premeditated concept but achieve only inconsistent interior without harmony.

3. Pri zariaďovaní interiéru sa riaďte podľa vopred premysleného konceptu. Najskôr si dobre premyslite a navrhnite celý interiér, a potom začnite priestor zariaďovať a redizajnovať. Nekupujte si jednotlivé kúsky bez premysleného konceptu, nakoniec docielite len nejednotného interiéru s rôznorodými kúskami.

4. Take care and play with space. If you want to create cozy living, you must bring warmth to your home. This can be achieved using a variety of fabrics, carpets and other natural materials (wood, wool, linen, fur, twigs, plants ...) and placing of decorative elements as statues, bowls, vases, pictures etc.

4. Zútulňujte, čačkajte a hrajte sa s priestorom. Ak sa chceme v prostredí cítiť útulne, treba vniesť do domova teplo. To docielime použitím rôznych textílií, kobercov, prírodných materiálov (drevo, vlna, ľan, kožušina, konáriky, rastliny...) a v neposlednom rade použitím dekoračných prvkov ako sú napr. sošky, dózy, vázy či obrazy...

I would like to dedicate this article more just mentioned the artworks.

Práve spomínaným obrazom sa chcem v tomto článku bližšie venovať.

ARTWORKS IN INTERIOR

Artworks can make big wonders in space. The bring an interesting atmosphere in interior, can make impression not only design and themes but also location in the space. The artwork is really strong element, which can inhale soul into the interior. This soul is also like a connection with the soul of an artist. When I study and watch artwork and suddenly I feel something that bring emotion and impression. I feel connection with the author, author´s perceptions, attitudes, opinions and heart. We can feel the soul of an artist from art which is also introduced into the surrounding space. We can be in identification with the artist by owning of artwork. we can express by the art, even when we aren´t the authors of the artwork.

OBRAZY V INTERIÉRI

Umelecké diela v priestoroch dokážu skutočné divy. Vnášajú do interiéru zaujímavú atmosféru, môžu zaujať nielen svojím prevedením a námetom, ale taktiež rozmiestnením v priestore. Obraz je skutočne silný prvok, ktorý dokáže vdýchnuť dušu do interiéru. Táto duša je akoby také spojenie s dušou umelca. Keď študujem a pozerám sa na umelecké dielo a zrazu tam pocítim to "čosi, čo človeka zasiahne, vyvolá cit a dojem", cítim akoby prepojenie aj s autorom. Cítim autorove vnímanie, postoje, názory a srdce. Z umenia je cítiť duša umelca, ktorá sa taktiež vnesie do priestoru. Vlastnením umeleckého diela tiež vyjadrujeme akési stotožnenie s autorom, s jeho cítením a postojmi. Skrz umenia takto dokážeme tiež vyjadriť svoj cit, aj keď nie sme autormi diela. Zakúpením umeleckého diela akoby môžme ukázať súhlas a stotožnenie s cítením autora. Napríklad umelec vytvorí dielo ako krásno, to čo on vníma ako niečo dokonale čisté a krásne. Tým, že sa Vám dielo zapáči a dielo si kúpite, tým ukážete, že aj pre Vás je toto namaľované krásno tiež krásne. Cítite to krásno spoločne a rovnako. Súhlasíte, že krásno si predstavujete tiež tak, ako ho znázornil umelec. Vždy keď sa na obraz následne pozriete, vnesiete sa do toho krásna a tento cit je vo Vás i v okolitom priestore:)

Let's say you've already selected his favorite artist, or artwork, which interested you. You would like take home more cozy by artwork because you feel your dining room is very austere and isn´t chic. Then you start thinking about: Where and how does the artwork place? One big painting or three smaller illustration? What format do I choose?

Povedzme teda, že ste si vybrali už svojho obľúbeného autora, prípadne umelecké dielo, ktoré Vás zaujalo. Chceli by ste si domov zútulniť nejakým obrazom, pretože cítite, že Vaša jedáleň je veľmi strohá a nemá šmrnc. Teraz začnete rozmýšľať, kam a ako dielo umiestniť? Prípadne stačí jeden obraz alebo 3 menšie? Aký formát mám zvoliť?

Solutions is really very much and it depends only on your feelings and creativity. If you are going to enrich your your living with art, the first answer the following questions:

WHAT DO YOU WANT ACHIEVE? HOW FINAL EFFECT DO YOU WANT? SHOULD BE IT DOMINANT, COMPLEMENTARY ELEMENT OR SMALL DETAIL?

Poďme si spoločne ukázať riešenia na spomínané otázky. Riešení je skutočne veľa a záleží to len na vašom cítení a kreativite. Ak sa chystáte váš domov a iný priestor obohatiť o umelecké diela, odpovedzte si najprv na tieto otázky:

ČO CHCEM UMELECKÝM DIELOM V INTERIÉRI DOCIELIŤ? AKÝ MÁ BYŤ VÝSLEDNÝ EFEKT? MÁ BYŤ OBRAZ DOMINANTOU, DOPLŇUJÚCIM PRVKOM, ČI DETAILOM?

The function of art in the interior is really important. Final effect depends not only on the selected format works, but also composition, the selected frame, or the color scheme. Variant solutions and various factors are large amount. I'll be trying to bring to you the different resolution and explain WHAT, HOW and WHY :) I chose the living room as a role model. I used sofa, coffee tables, lamps, plants and other elements, which belong in relax spaces guarant sure.

Funkcia diela v interiéri je skutočne dôležitá. Efekt závisí nielen od zvoleného formátu diela, ale aj rozmiestnenia, zvoleného rámu, či prípadne od farebnosti. Variant riešení a rozličných faktorov je mnoho. Ja sa budem snažiť priblížiť vám jednotlivé riešenie a vysvetliť ČO, AKO a PREČO:)

Ako príkladný vzor som si vybrala obývačku alebo to prípadne povedzme môže byť oddychová časť pracovne. Ako vzor som použila pohovku, odkladacie stolíky, lampy, rastliny a iné prvky, ktoré do oddychových priestorov zaručene patria.

DISPOSITION OF ARTWORKS - WHAT, HOW AND WHY 1. LARGE FORMAT AND CENTRAL POSITION Artwork will be dominant of interior, if we choose large format of art. One big painting is more dominant than a few small paintings. So if you want to become artwork the central point of the room, choose the large format works and only one piece of art. This large painting place centrally, in the middle, for example centrally over couch. I would choose the elements next to the couch height well balanced, so disposition of elements are in harmony.

ROZMIESTENIE OBRAZOV - ČO, AKO A PREČO

1. VELKÝ FORMÁT A CENTRÁLNE UMIESTNENIE

Ak chceme docieliť, aby umelecké dielo bolo dominantou miestnosti, zvolíme obraz veľkého formátu. Čím je obraz väčší, tým viacej na seba púta pozornosť a tým je ľahšie viditeľný. Ďalším pravidlom je: Čím menej obrazov v miestnosti, tým viacej vyniknú a upútajú na seba. Teda ak chcete, aby sa obraz stal skutočným centrálnym bodom miestnosti, zvoľte veľký formát diela a do miestnosti umiestnite len tento jeden umelecký kúsok. Takéto veľkoformátové dielo by som umiestnila centrálne, teda do stredu, v mojom vzorovom príklade presne do stredu nad pohovku. Aby bolo rozmiestnenie prvkov vyvážené, snažila by som sa prvky vedľa pohovky vybrať rovnako výškovo vyvážené.

You can see on the preview: 2 coffee tables next to the sofa, one is with a lamp, the second is with pot plants are the same height (you can use 2 lamps). I also chose lower furnishing elements, thus highlights the importance of artwork. Artwork is dominant, because it is large and only art on the wall. It´s great sample of the pure and harmonious space.

Ako sami vidíte na ukážke: 2 odkladacie stolíky vedľa pohovky, jeden je s lampičkou, na druhom je kvetináč s rastlinou, sú výškovo rovnaké (prípadne použite aj na druhý stolček lampičku). Volila som tiež nižšie zariaďovacie prvky, čím sa zvýrazňuje a povzdvihne dôležitosť obrazu. Touto súmernosťou a jediným obrazom na stene docielime, že sa stane dominantou. Vytvoríme tým čistý a harmonický priestor.

2. LARGE FORMAT AND NON-CENTRAL POSITION

Artwork isn´t placed centrally and it´s shifted more right. It´s the resolution, where layout of elements will give impression in the room. This sample is a more interesting and playful than the first preview.

2. VELKÝ FORMÁT A NECENTRÁLNE UMIESTNENIE

Aj v tomto druhom prípade si ukážeme ako sa 1 veľkoformátový obraz môže stať dominantou priestoru, no nejde tu už o centrálne umiestnenie ako v ukážke 1. V tomto prípade som umiestnila obraz tak, že je posunutý smerom viacej doprava, teda nie je umiestnený presne centrálne nad pohovkou. Je to možnosť, kde zaujme aj celkové rozmiestnenie prvkov v miestnosti. V porovnaní s 1. ukážkou ide o zaujímavejšie a hravejšie rozmiestnenie.

The artwork was moves to the right and blank place arose on the left, which I filled high lamp. I created balance and harmonious position of furnishing again.

Všimnite si, že na ľavej strane som namiesto nízkeho stolčeka s malou lampičkou umiestnila vysokú stojacu lampu. Tým, že sa obraz posunul smerom doprava, vznikol na ľavej strane pomerne prázdny priestor, ktorý som zaplnila touto vysokou lampou. Docielila som tým opäť vyváženosť a harmonickosť rozmiestnenia zariaďovacích prvkov.

Tip: Highlight dominantion of artwork by color.

You choose the main colors, which predominate in the interior. ( in preview gray, black, white). Pink wall is refreshing. Light blue color is used as a complementary color. Artwork on the picture is light blue color too so it blends nicely into space. The artwork will be dominant, if it has colors, which are not use in the interior for example red.

Tip: Dominantnosť obrazu povzdvihnete aj farbou. V priestore si zvolíte hlavné farby, ktoré v interiéri prevládajú. Na ukážke vidíme, že to sú neutrálene farby (šedá, čierna, biela) s dôrazom na vyniknutie prír. materiálu. Rozbité a oživé to je tiež hlavnou farbou - ružovou. Ako doplnková farba je použitá bledomodrá. Práve zvolený obraz je tiež bledomodrej farby, ktorá v diele dominuje. Tým obraz krásne zapadá do interiéru a tiež silno pôsobí. Obraz je vo farbe bledomodrej, ktorá je doplnková, v interiéri sa veľmi nenachádza. Ak by bol obraz sivý, pôsobil by nenápadnejšie.

3. SMALL FORMAT AND REGULARITY

Choose smaller format artworks, if you want to be less dominant. Smaller sizes of art are usually used in cases of a series of illustrations, when we want to place more artworks in the room. Regularly position of paintings as shown in the illustration is the timeless classic that you will spoil nothing..

3. MENŠÍ FORMÁT A PRAVIDEĽNOSŤ

Menší formát diela zvoľte v tom prípade, ak nechcete, aby bol obraz dominantne výrazný. Menšie formáty diel sa väčšinou používajú v prípadoch sérií obrázkov. Používajú sa väčšinou v prípade, že chceme mať v miestnosti viacero diel. Pravideľné rozmiestnenenie diel ako vidíte na ukážke je klasické - nestarnúca klasika, ktorou nič nepokazíte.

If you want highlight the paintings, choose regular deployment of elements in a central location (just in the center over sofa) - place small tables on either side of the sofa, choose a lamp and pot less or the same height. The same sizes and the selected images of paintings create a really clean and sleek harmony.

V tomto prípade by som taktiež pre vyniknutie obrazov zvolila súmerné rozmiestnenia prvkov s centrálnym umiestnením (presne vstrede nad pohovku umiestniť obrazy) - umiestniť odkladacie stolčeky po oboch stranách pohovky, zvoliť lampu a kvetináč nižšej, približne rovnakej výšky. Rovnaké formáty diel a zvolené totožné rámiky obrazov umocňujú celé rozmiestnenie. Je to ukážka ako docieliť ozaj čistú a uhladenú harmóniu.

4. SMALL FORMAT AND IRREGULARITY

There is more freely layout of artworks. The composition is no so tensioned and so stark than in the previous case. The regularity is broken not only irregular deployment images but also their different formats. The thickness and type of the frames is the same. The artworks are placed to the right. Empty space arose on the left so I once again filled it by a high floor lamp.

4. MENŠÍ FORMÁT A NEPRAVIDEĽNOSŤ

V tomto prípade ide už o voľnejšie rozmiestnenie diel. Kompozícia nie je už taká upnutá a strohá ako v predošlom prípade. Pravideľnosť je rozbitá nielen nepravideľným rozmiestnením obrazov, ale aj ich rôznymi formátmi. Hrúbka a typ rámikov je rovnaký. Celkovo sú diela rozmiestnené kompozične doprava, čím vľavo vznikol voľný priestor, ktorý som opäť zaplnila vysokou stojacou lampou.

Small formats of artworks and their proximity to each other cause that any illustration is dominant. All arose the same attention. This is caused by the same format. If there are more artworks side by side, but one will be larger than the other, attention of larger artwork will be stronger. Pictures of smaller formats don´tt dominate in living. They decorate pleasantly and complete the interior.

Menšie formáty diel a ich blízkosť vedľa seba spôsobujú, že ani jeden obraz nie je dominantný. Všetky vzbudzujú rovnakú pozornosť. Je to aj ich približne rovnakým formátom. Ak sú viaceré diela vedľa seba, no jeden obraz je formátovo oveľa väčší ako ostatné, pozornosť sa v prvom rade upriamuje na najväčší obraz. Obrazy menších formátov nedominujú v priestoroch, príjemne dekorujú a dotvárajú interiér.

5. VERY SMALL FORMAT

Very small format