top of page
  • Jana Michalovic

ARTWORKS VISUALIZATION AND GUIDANCE / VIZUALIZÁCIA OBRAZOV A PORADENSTVO


In my gallery you will find a lot of modern artworks. In addition to selling and producing images, I also offer my customers additional services such as visualization, interior design consultancy and tailor-made graphics artwork. The mentioned services will make it easy for you to help decide which of the images is the best solution for you.

V mojej galérii nájdete veľké množstvo moderných obrazov. Okrem predaja a výroby obrazov ponúkam tiež mojim zákazníkom doplnkové služby ako tvorba vizualizácií, poradenstvo v oblasti interiérového dizajnu a grafické úpravy umeleckých grafík na mieru. Práve spomínané služby Vám uľahčia a pomôžu v rozhodovaní, ktorý z obrazov je pre vás najlepším riešením.

I'm interested in visualizing the interior with the artwork and I want to advice with the selection of the image. How do I proceed?

Mám záujem o vizualizáciu priestoru s umeleckým dielom a chcem poradiť s výberom obrazu. Ako mám postupovať?

1. Take a picture of where you plan to place the image. Send your photo to jana@michalovic.sk

2. Mention which artwork you are interested in.

3. Specify problem you need to help, for example: You like the picture, but it does not fit with the living room interior or: You need to advise how your interior will be refreshed in yellow, and which image would most fit into your bedroom.

1.Vyfoťte priestor, kde plánujete obraz umiestniť. Fotografie odošlite na emailovú adresu: jana@michalovic.sk

2. Uveďte, o ktoré dielo/a máte záujem.

3. Popíšte prípadnú problematiku, s ktorou potrebujete poradiť napr. páči sa vám obraz, no neladí s interiérom obývačky alebo napr. potrebujete poradiť ako váš interiér osviežiť žltou farbou a ktorý obraz by najkrajšie pasoval do vašej spálne.

Example: A customer searches for the right artwork in his living room. Loves modern design and Scandinavian style. So he imagines something modern, in neutral tones and large format to excel above a medium sized sofa. The client did not hesitate, take picture of living room and addressed me.

Príklad: Zákazníčka hľadá vhodné dielo do svojej obývačky. Miluje moderný dizajn a škandinávsky štýl. Preto si predstavuje niečo moderné, v neutrálnych tónoch a veľkého formátu, aby sa obraz pekne vynímal nad stredne veľkou pohovku. Klientka neváhala, obývačku vyfotila a oslovila ma.

From my offer, she likes the artwork "Big forest and various birds" and the abstract painting "Scenery".So I've created a visualization for the customer with artwork "Big forest and various birds".The advantage of the graphic work is the possibility of color adjustment of graphics and printing of various image format. I recommended a customer image format of 150 x 75 cm due to the size of her sofa.

Z mojej ponuky sa jej najviac páčilo dielo "Veľký les a rôznorodé vtáctvo" a abstraktná maľba "Scenery". Vytvorila som teda pre zákazníčku vizualizáciu s dielom "Veľký les a rôznorodé vtáctvo". Výhodou grafického diela je možnosť farebnej úpravy grafiky a tlač rôzneho formátu obrazu. Odporučila som zákazníčke formát obrazu 150 x 75 cm vzhľadom na veľkosť jej pohovky.

The client's favorite color is a brown color that she would like to bring more into the interior.He considers buying a brown carpet.I recommended it a brown woven carpet made of natural material that would nicely complement the Scandinavian character of the interior.The fine brown carpet makes more cozy surrounding space and does not disturb the gentleness of the space. In the interior I also recommended modern hanging lamps in black, which would also harmonize nicely with a black design table.

Obľúbenou farbou klientky je hnedá farba, ktorú by chcela viacej vniesť do interiéru. Uvažuje nad kúpou hnedého koberca. Odporučila som jej hnedý tkaný koberec z prírodného materiálu, ktorý by pekne dopĺňal škandinávsky charakter priestoru. Jemný hnedý odtieň koberca pekne ladí s obrazom i okolitým priestorom, nenarúša jemnosť priestoru. Do interiéru som tiež odporučila moderné závesné svietidlá v čiernej farbe, ktoré by tiež pekne harmonizovali s čiernou konštrukciou stola.

"Scenery" is also very interesting to the customer. In this case, it is an abstract painting of acrylic, that is without any customization, but the work has a strong expression thanks to hand painting and is the original, so no one else can´t flaunt by such painting. The resulting structure and visible brush strokes create a unique atmosphere.

Dielo "Scenery" tiež veľmi zaujalo zákazníčku. V tomto prípade ide o abstraktnú maľbu akrylom, teda bez možnosti úprav na mieru, no dielo má silný výraz vďaka ručnému maľovaniu a je originálom, teda už nik iný sa nemôže pýšiť takouto maľbou. Vzniknutá štruktúra a viditeľné ťahy štetca vytvárajú jedinečnú atmosféru.

Abstract art beautifully complements the space and harmonizes with fine Scandinavian style. Both pictures are a great choice, you just have to choose :)

Abstraktné umenie krásne dopĺňa priestor a harmonizuje s jemným škandinávskym štýlom. Oba obrazy sú skvelou voľbou, stačí si už len vybrať:)

If you are interested in my services and need advice, I'm here for you. Contact me at jana@michalovic.sk and find a solution together. I'm looking forward to you!

Ak máte záujem o moje služby a potrebujete poradiť, som tu pre vás. Kontaktujte ma na jana@michalovic.sk a nájdeme spolu riešenie. Teším sa na vás!

Mgr. art. Jana Michalovičová

bottom of page