top of page
  • Jana Michalovic

VZORKA TLAČE / PRINT SAMPLE


Máte záujem o jeden z mojich digitálne tlačených obrazov? Hotový obraz ste nemali možnosť vidieť a máte pochybnosti? O vysokej kvalite tlače i materiálov sa môžte sami presvedčiť. Stačí si jednoducho objednať vzorku tlače konkrétneho diela, o ktoré máte záujem. Názov diela a veľkosť formátu uveďte prosím do poznámky k objednávke. Následne obdržíte vzorku - malý výsek z vytlačeného diela a môžte si overiť kvalitu tlače, plátna, detailov a farebnosť výtlačku.

Are you interested in one of my digital prints? You did not see the real art print and you have doubts? You can convince yourself of the high quality of printing and materials. You can easily order a print sample of a specific piece of art you are interested in. Title of the artwork and the size format please add a note to the order. You receive a sample - a small printed section and you can check the print quality, cloth, detail and color of print.

Objednávka vzorky Vám bude doručená so zľavovým kódom, ktorý môžte využiť pri objednávke obrazu a suma Vám bude odrátaná z objednávky. Zaplatená suma za vzorku sa Vám teda vráti a vzorka Vám v tomto prípade bude poskytnutá zadarmo.

The sample order will be delivered to you with a discount code that you can use when ordering the image and the amount will be deducted from your order. The amount paid for the sample will then be returned to you and the sample will be provided free of charge in this case.

Vzorka tlače sa týka mojich graficky spracovaných diel ako je kolekcia Veľký les, Vtáčí les, Raven in forest, Volavky a jazero a napr. tiež reprodukcie mojich abstraktných malieb.

The print sample relates to my graphically processed works such as The Big Forest, 4 seasons, Raven in Forest, Herons and lake, and for example reproductions of my abstract paintings.

Veľkou výhodou týchto digitálnych súborov je, že sú upraviteľné na mieru. V prípade potreby umelecké dielo poupravím podľa vášho želania - zmena formátu, materiálu, farebnosti, či iné želania...Budem rada, ak ma oslovíte:)

The great advantage of these digital files is that they are customizable. If necessary, the artwork will be adjusted according to your wishes - change of format, material, color, or other wishes ... I will be pleased if you contact me :)

Grafické práce / Graphic edits • korekcia farebnosti diela • tlač na požadovaný formát • vytvorenie špeciálneho návrhu pre vás

• Correction of the color of the work • Printing on the desired format • Creating a special design for you​ Vizualizácia / Visualisation Z vami zaslanej fotografie priestoru vytvorím vizualizáciu obrazu v interiéri.

From your interior photo you send, I create visualization of the artwork inside.

Poradenstvo / Advisory Ak potrebujete pomôcť, rada vám poskytnem svoje rady a riešenia v oblasti interiérového dizajnu.

If you need help, I would like to offer advice and solutions in the field of interior design.

Vzorku tlače vášho obľúbeného diela si môžte objednať tu : VZORKA TLAČE

Print sample of your favourite artwork you can order here: PRINT SAMPLE

Teším sa na vás! I look forward to you!

Mgr. art. Jana Michalovičová

bottom of page