top of page
  • Jana Michalovic

OSLÁVTE VÝROČIE MICHALOVIC ZĽAVOU -25% / CELEBRATE MICHALOVIC ANNIVERSARY BY DISCOUNT -25%


uplynulo už 5 rokov, čo som sa s maličkou dušičkou rozhodla skúsiť predaj vlastnej tvorby. V tom čase som ešte študovala dizajn na vysokej škole, kde som sa prvýkrát stretla s grafikou. Práve grafika sa stala nečakane mojím hnacím motorom, vášňou a neoddeliteľnou súčasťou:)

It's been 5 years since I decided to try selling my art with a little soul. At that time I was still studying design at a college where I first met with graphic. Graphics have become unexpectedly my driving engine, passion and inseparable part :)

Začiatky tvorby / The beginnings of the creation

Súčasťou spomínaného štúdia dizajnu bola aj tvorba rôznych plagátov a iných propagačných materiálov k našim produktom, vďaka čomu som prišla do kontaktu s grafikou. Tvorba plagátov, hľadania správnej kompozície a rozmiestnenia prvkov na formáte, ladenie farebnosti a riešenie rôznych detailov ma veľmi bavilo. Za pomerne krátky čas som sa naučila pracovať v grafických programoch a skúšala som maľovať svoje prvé ilustrácie. Medzi moje začiatočnícke práce patril aj napr. Masaker rodinky Janka Hrušku, či príbeh zamilovaného Hnusáka:)

Part of the design study mentioned was also the creation of various posters and other promotional materials for our products, which made me come into contact with graphics. Creating posters, searching for the right composition and placing the elements on the format, tuning the color, and solving different details has made me very excited. In a relatively short time I learned how to work in graphic programs and tried to paint my first illustrations. My early artwork also belonged to Masaker Janko Hruska, or the story of a loved Hnusak:)

Moje prvé predané dielo bola práve kolekcia Masaker Janka Hrušku v hodnote 27€, z čoho som mala nesmiernu radosť. Časom som však zistila, že predávať diela za takútu sumu a živiť sa tým, je žiaľ úplne nereálne.

My first sell was the Masker Janka Hruška collection worth 27€, which I had the unforgettable joy. In the meantime, however, I have found that selling works for the same amount and nourishing it is, unfortunately, totally unrealistic.

Ilustrácie boli najprv prevažne humornej podoby a nakresliť ilustráciu mi trvalo len pár hodín. Za prvé zarobené peniaze z vlastnej tvorby som si zakúpila profesionálny tablet na kreslenie, ktorý ma opäť posunul ďalej a uľahčil mi kreslenie.

The illustrations were first of all humorous, and the drawing lasted only a few hours. For first earned money from my own work, I bought a professional drawing tablet, which moved me again and facilitated my drawing.

Časom som svoju maľbu zdokonalovala, až vznikli náročné a detailné diela, ktorých maľovanie trvalo mesiace. Vtipné témy neskôr nahradila moja hlavná téma - príroda.

Over time, he perfected my painting, and created difficult and detailed work. Funny themes later replaced my main theme - Nature.

Geometrické obdobie / Geometric period

Po istom čase kreslenia, keď moja tvorba vyzrela, som mala akési geometrické obdobie. V tomto období vzniklo aj mnou i Vami veľmi obľubené dielo Veľký havraní les, ktoré som neskôr doplnila o rôzne verzie. Umelecké dielo je minimalistické, čisté a jemné. Geometrické znázornenie lesa pôsobí priestorovo a esteticky vyvážene.

After a while of drawing, when my work matured, I had a certain geometrical period. During this period, I arose very popular artwok named Big raven forest, which I later added to different versions. The artistic work is minimalist, clean and subtle. The geometric representation of the forest is spatially and aesthetically balanced.

Pre obľúbenosť tohto obrazu vznikli neskôr nové farebnejšie verzie v kolekcii Veľký les. Zachovala som v nich opäť jemný a minimalistický charakter diela.

For the popularity of this image, the newer color versions of the Big Forest collection were later developed. I retained again the gentle and minimalist character of the work.

V tomto období tiež vzniklo prepracované axonometrické znázornenie s názvom "Dnešné byty", ktoré nájdete tiež v kancelárii spoločnosti Ideálne bývanie. Svojou myšlienkou a vtipom obraz pobaví nejedného z Vás.

During this period, a refined axonometric representation " Today´s flat" has also been created, which is also found in the Idealne byvanie office. With one's thought and joke the picture will entertain some of you.

Kresba perom / Pen drawig

Po geometrickom období u mňa nastalo, dá sa povedať, opačné obdobie - obdobie, kedy som mala pocit, že sa chcem vyjadriť "skutočnou kresbou" a vniesť do diela viac seba. Čistú počítačovú grafiku plnú rovných čiar a presných uhlov nahradila prirodzená kresba perom plná kriviek. Dokonalosť geometrie nahradila nedokonalá krása prírody.

After the geometric period of my life, it is possible to say the opposite period - the period when I felt like I wanted to express myself with "real drawing" and to bring more to myself. Pure computer graphics full of straight lines and exact angles replaced the natural drawing of a pen full of curves. The perfectness of geometry has replaced the imperfect beauty of nature.

Nakreslila som dielo Zimná príroda, ktoré je moje obľúbené a dodnes dostupné v mojej galérii.

Počas tohto obdobia mojej tvorby vznikla tiež moja prvá "Hlava". Nad týmto dielom som strávila 2 mesiace a kreslila som ho od rána do večera. Dovtedy to bolo moje najdhlšie kreslené dielo.

I drew the Winter Nature, which is my favorite and still available in my gallery.

During this period my creation also drew my first "Head". I spent two months above this artwork and drew it from morning till night. Until then, it was my longest drawing art.

Musím sa priznať, že nakoniec sa predalo toto dielo hlboko pod pôvodnú cenu, takže práca sa mi nevyplatila po finančnej stránke, čo je v mojej profesii žiaľ riziko. No v rámci tvorby mi to dalo veľa, čo si cením viacej.

I have to admit that finally this piece was sold well below the original price, so my work did not pay me financially, which is a risk in my profession. Well, in the creating, it gave me a lot of what I value more.

Detailne prepracovaná realistická kresba / Detailed realistic drawing

Kresbou diela "Hlava 1" som dokončovala vysokú školu. Rozmýšľala som, čo ďalej a či má moja tvorba ďalej zmysel. Počas môjho štúdia som predala pomerne dosť obrazov a povedala som si, že sa skúsim živiť vlastnou tvorbou. Pomyslela som si, že som sa tomu z časti popri škole venovala a predaj celkom ušiel. Uvedomila som si, že ak sa teraz po štúdiu budem tvorbe venovať na maximum, moja tvorba sa bude rýchlejšie vyvíjať a zlepšovať a musí sa to odzrkadliť aj v zárobku, aby som sa mohla umením živiť. Vždy som sa snažila mať nadhľad a neustále sa po všetkých stránkach zdokonaľovať. Za posledné roky sa mi vycibril vkus a estetické cítenie. Tvorbe som venovala všetok čas a začala som naplno kresliť na tablete.

By drawing the artwork "Head 1", I graduated from college. I was thinking what to do next and whether my work further sense. During my studies I sold a lot of artworks and I told myself that I'll try to feed on my own creation. I realized that if, after studying, I'm going to be doing my work to the fullest, my creation will be more rapidly developed and improved, and it must also reflect in earnings so that I can feed on my art. I spent all the time devoting myself to drawing on my tablet.

Vznikli nové verzie Hlavy, teda hlava Violy plná nádherných kvetov a Anabela s havranmi. Mimochodom kresbou týchto hláv som strávila vyše 4 mesiacov. Veľmi ma baví moja práca a byť sama sebe šéfom. Mám tak "v rukách" svoj vlastný čas a môžem svoje diela vykresliť a prepracovať do najväčších detailov bez stresu a tlaku. Jediné, čo ma nenechá na pokoji, je moja vášeň a netrpezlivosť:).

The new versions of the Head, the head of Violet full of beautiful flowers and Anabel with ravens, were created. By the way, I have spent more than 4 months drawing these heads. I really enjoy my work and be my boss. I have my own time "in my hands" and I can draw and rework my work into the greatest detail without stress and pressure. The only thing that let me not in peace is my passion and inpatience:).

Prírodu veľmi milujem a nikdy ma neprestane fascinovať. Môj obľubený motív lesa som opäť stvárnila do kolekcie Vtáčí les - 4 ročné obdobia.

Nature really love and never ceases to fascinate me. My favorite theme of the forest, I once again portrayed in a collection 4 seasons.

Celá kolekcia je veľmi detailne vykreslená - znázornená kôra stromov, koruny stromov vykreslené po každom jednom lístku, realistické stvárnenie vtáctva do najmenších pierok, cit pre estetiké znázornenie a zmysel pre detail, bohato vykreslená tráva po každom jednom stebielku...

The collection is very detailed - depicted by tree bark, tree crowns drawn after each single ticket, realistic rendition of birds to the smallest feather, a sense of aesthetic representation and sense of detail, richly drawing grass after every single stalk ...

Les je pre mňa možnosť úniku od starostí, mesta a ľudí. Je to pre mňa miesto nájdenia pokoja. Práve pokojnú atmosféru vnášam do mojich diel, rovnako ako tiež v neskoršie kreslenom diele Raven in forest. Je to akási nová verzia Veľkého havranieho lesa v realistickejšom stvárnení.

Forest is a possibility for me to escape from worries, cities and people. It is a place for me to find peace. I am bringing my peaceful atmosphere into my works, as well as in the later drawings of Raven in the forest. It's kind of a new version of the Great raven forest in a more realistic embodiment.

Abstraktná maľba / Abstract painting

Detailné "vykreslovačky a drtičky", celodenné sedenie a hrbenie sa nad tabletom mi spôsobili nielen bolesti chrbta ale i chuť, skúsiť niečo uvoľnenejšie. Neskutočne ma fascinuje abstraktné umenie a ten dar umelca, vedieť namaľovať "nereálno". Jednoducho nič reálne a hmotné. Je to neskutočne ťažké odpútať sa od hmotného, nedržať sa žiadneho reálna, nemať jasne zadané krivky a tvary predmetov, ale sa jednoducho postaviť pred biele plátno, spojiť so svojím najhlbším vnútrom a maľovať pocitom. Hľadať v maľbe súvislosti, predstavivosť pracuje a kompozícia maľby sa časom dáva spontánne dokopy. Byť v prítomnom okamihu a sám sebou. Mystické!

Detailed drawing, all-day sitting caused me not only back pain but also taste, try something more relaxed. I am really fascinated by the abstract art and the talent of the artist, knowing how to paint "unrealistically". Simply nothing real and material. It is incredibly difficult to turn away from the material, not to keep any real, not to have clearly defined curves and shapes of objects, but simply to stand before the white canvas, to connect with the soul and to paint the feeling. Look in the context of painting, imagination works and the composition of painting is spontaneously combined over time. Be in the present moment and yourself. Mystical!

Nečakane bol o moje abstraktné osobné výpovede záujem a vzniklo dnes už celkom početné oddelenie - Abstraktné umenie. Práve tu nájdete moje posledné maľby.

Customers were interested in my abstract art and I have already created a very large department - Abstract Art. Here's my last paintings.

Práve v tomto momente, ako píšem tento článok, si uvedomujem a zarážam sa nad tým, ako rôznorodá je moja tvorba. Je veľmi zaujímavé sa takto pozrieť na svoju tvorbu a vidieť ten vývoj a posun. Vďaka Vám nachádzam konečne samu seba a môžem robiť to, čo ma baví. Ďakujem všetkým za doterajšie objednávky, milé slová a prejavenú dôveru. Ako veľké poďakovanie som pre vás prichystala zľavu - 25%: pri objednávte uplatnite zľavový kód 957ZBS8. (zľava platí do 30.04.2018)

Right at this moment, as I write this article, I realize and wonder how varied my work is. It is very interesting to look at your work and see that development and shift.Thanks to you, I am finally finding myself and I can do what I enjoy. Thank you all for your orders, nice words and trust. As a big thank you to you, I prepared a discount - 25%: in order use discount code 957ZBS8. (Discount valid until 30.04.2018)

Počas 5 rokov mojej tvorby prešla moja osobnosť i tvorba veľkým vývojom. Taktiež moje logo prešlo rôznymi formami do doterajšej podoby. Spolupracovala som s vydavateľstvom Abalon, s výrobcom originálnych zápisníkov Remini a momentálne spolupracujem s Pee Hero, ktoré má originálny koncept wc držiaku na mobil.

During my 5 years of my work, my personality and creation have gone through great development. Also my logo has undergone various forms in appearance to date. I worked with the Abalon publisher, Remini's original notebook maker, and I am currently working with Pee Hero, which has the original concept of a wc mobile holder.

Moje obrazy si môžte zakúpiť tiež v galérii Leoneliart. Posledné mesiace ste moju tvorbu mohli vidieť v časopise Môj dom. Teším sa záujmu o moje umenie a neustále na sebe a svojej značke pracujem. Nezabúdam na svojich zákazníkov a svoje služby neustále zlepšujem:

You can also buy my paintings at the Leoneliart Gallery. You can see my artworks in magazine Moj dom for the past few months. I look forward to interest about my art. I always work on myself and my brand. I do not forget about my customers and I continually improve my services:

1. balenie obrazov som od začiatku predaja značne zlepšila: kvalitnejší a hrubší kartón, polyuretánová pena a balenie do fólie, ktoré obraz chránia pred poškodením

packaging has improved considerably since the beginning of the sale: better and stronger carton, polyurethane foam and film wrapping to protect the image from damage

2. obrazy posielam na SR prostredníctvom kuriéra, ktorý balík bezpečne doručí a je s možnosťou vybavenia času doručenia

the pictures are sent to the Slovak Republic via a courier, which delivers the package safely and is equipped with the delivery time

3. skvalitnila som výrobu obrazu, ktorý je z kvalitných materiálov a s možnosťou dopnutia plátna

I have improved the production of artworks that is made of high-quality materials and with the possibility of stretching the canvas

4. pred časom som zaviedla novinku - ak máte pochybnosti o kvalite, objednajte si vzorku tlače

some time ago I introduced a novelty - if you have any doubts about quality, order a sample of the print

Ak potrebujete poradiť ohľadom výberu obrazu, som tu pre vás! If you need advice on choosing artwork, I'm here for you!

Teším sa na vášu návštevu! I´m looking forward to you!

Mgr. art. Jana Michalovičová - Michalovic

bottom of page