CUSTOMIZED ARTWORKS / OBRAZY NA MIERU

April 29, 2017

Nice day to everyone,

 

more and more customers address me with customized advice and solutions specifically for them, which I am looking forward to. I love fine tuning interiors, solving details and filling your special wishes. Customers often have no idea what is possible to do with graphic artwork. That's why I decided to write this article, to show you a few options for editing and creating a custom image.

That I could realize such a graphic editing, it must of course be a graphic design. However, not only all of my graphics, which were created directly by drawing on a tablet, but also reproductions of my paintings, are editable. Acrylic paintings of small formats are scanned in high quality and high resolution, detailed modified to create high-quality large-format images.

 

Pekný dník prajem všetkým,

 

čoraz viac zákazníkov ma oslovuje s radami a riešením na mieru špeciálne pre nich, čomu sa veľmi teším. Dolaďovanie interiérov, riešenie detailov a napĺňanie vašich špeciálnych želaní ma veľmi baví. Zákazníci často nemajú tušenie, čo všetko je možné vytvoriť grafickou úpravou umeleckého diela. Preto som sa rozhodla napísať tento článok, ukázať vám pár možností úprav a vytvorenia diela na mieru. 

Aby som vôbec mohla takéto grafické úpravy realizovať, musí ísť samozrejme o grafický návrh. Upraviteľné však nie sú len všetky moje grafiky, ktoré vznikli priamo kresbou na tablete, ale aj reprodukcie mojich malieb. Akrylové maľby malých formátov sú kvalitne a vo vysokom rozlíšení oskenované a následne detailne upravované, aby z nich mohli vzniknúť kvalitné veľkoformátové obrazy.

 

 

 

 

Original acrylic painting RECEIVING with minimalist character became my base for subsequently modified artwork. I worked on a graphic file and what to do with him next? Reproduction RECEIVING is fresh with yellow color. Removing the black accent also makes it clearer by its expression.

Originálna akrylová maľba RECEIVING s minimalistickým charakterom sa stala mojím základom pre následne upravené diela. Dielo som spracovala na grafický súbor a čo s ním ďalej?

Reprodukcia RECEIVING je svieža vďaka žltej farbe. Odstránením čierneho akcentu tiež pôsobí jasnejšie a čistejšie svojím výrazom.

 

 

 

 

I love neutral colors supplemented with fine beige tones, combined with wood and other natural materials. Yellow is the color that fits perfectly with this color combination. It refreshes and creates a pleasant harmony with other colors. That's why I modified original artwork this direction.

Milujem neutrálne farby doplnené o jemné béžové tóny, v kombinácií s drevom a inými prírodnými materiálmi. Žltá je farba, ktorá sa presne k tejto farebnej kombinácií pekne hodí. Osvieži a zároveň vytvorí príjemnú harmóniu s ostatnými farbami. Práve preto som dielo poupravila týmto smerom.

 

CUSTOMIZE / ÚPRAVY NA MIERU

 

1. COLOR

The color can be corrected and adjusted according to your wishes. If you need advice, send me a photo of the interior and I will find solutions for you. As I have already mentioned in this case, I have brightened the artwork into a yellow color. It´s energetic and fresh. It is a major focus of attention.

1. FAREBNOSŤ

Farebnosť umeleckého diela je možné korigovať a upraviť podľa Vašich želaní. Ak potrebujete poradiť, pošlite mi foto interiéru a ja presne pre vás nájdem riešenia. Ako som už spomínala v tomto prípade som rozžiarila dielo žltou farbou. Dielo pôsobí energicky a sviežo. Je výrazným stredobodom pozornosti.

 

 

 

 

If we wanted to attenuate the picture, we can change the tones of colors to more neutral. The image is less pronounced.

Ak by sme obraz chceli utlmiť, môžme zmeniť opäť tóny farieb na neutrálnejšie. Obraz je menej výrazný.

 

 

 

 

Colors can additionally change significantly, not only dampen or highlight.In this case, I changed the yellow color to blue. The base of the work remained in a soft beige color. If necessary, it would be also possible to change the background for example gray color.

Farby je možné navyše výrazne zmeniť, nielen utlmiť či zvýrazniť. V tomto prípade som žltú farbu zmenila na modrú. Podklad diela zostal v jemnej béžovej farbe. V prípade potreby by bolo však možné podklad farebne zmeniť na napr. šedú farbu.

 

 

 

 

 

2. CORRECTION

As I mentioned earlier, I removed the black accent from the reproduction. This is how I got a clear and clear abstract work. So, such retouching and corrections are part of my work and you have not even noticed it.

2. KOREKCIA 

Ako som už spomínala, z reprodukcie som odstránila čierny akcent. Tým som dostala čisté a jasné abstraktné dielo. Takže aj takéto retušovanie a korekcie sú súčasťou mojej práce a ani ste si to možno nevšimli.

 

 

 

 

3. CUTTING FORMAT

Each graphical design can also be customized by format. The artwork just needs to cuttinf from 1 or 2 sides and arose different format and expression of the picture. This use is practical, for example, if you would like the work format to be nicely aligned with the width of the seat kit. However, the problem could occur if the original image format is too wide to the specified location. Might not fit on the wall, or simply aesthetically worked poorly. In this case, I would choose the crop of the work on an elongated format, which makes the image over the sofa aesthetically nice.

3. OREZANIE FORMÁTU

Každý grafický návrh je tiež možné upraviť formátovo. Dielo stačí vhodne orezať z 1 či 2 strán a hneď vzniká úplne iný formát a výraz diela. Toto použitie je praktické napríklad v prípade, ak by ste chceli formát diela pekne zarovnať so šírkou sedacej súpravy. Problém by však mohol nastať, ak je pôvodný formát obrazu príliš široký na určené miesto. Nemusel by sa zmestiť na stenu, alebo by jednoducho esteticky pôsobil zle. V tomto prípade by som volila orez diela na podlhovastý formát, čím pôsobí obraz nad pohovkou esteticky pekne.

 

 

 

 

4. CUTOUTS FROM ARTWORK

An interesting solution are cutouts from artwork, to be achieved by a collection of several pictures. Such images work together harmoniously and very interestingly. It´s not about cutting and separation one artwork, which I think it's an old issue and personally do not prefer it. I am thinking of creating some cutouts/details from the work, creating a compositionally interesting artwork. Such a series of images is modern and has a strong effect.

4. VÝREZY Z DIELA

Zaujímavým riešením sú výrezy z diela, čím sa dá docieliť kolekcia viacerých diel. Takéto obrazy spolu pôsobia harmonicky a veľmi zaujímavo. Pozor nejde tu o "rozkrájanie" a rozdelelenie návrhu rezmi, čo si myslím, že už je stará záležitosť a osobne ju nepreferujem. Mám na mysli vytvorenie akýchsi výrezov z diela, čím vznikne kompozične zaujímavá umelecká záležitosť. Takáto séria obrazov je moderná a má silný efekt.

 

 

 

 

You have seen a few demonstrations of how to work with the image and customize it for you. If your solutions are interesting and you need to be advised, I'm here for you. Contact me at jana@michalovic.sk. I'm looking forward to you or to your visits to my gallery.

Videli ste pár ukážok, ako sa dá s dielom ďalej pracovať a prispôsobiť ho tak na mieru pre vás. Ak vás moje riešenia zaujali a potrebujete poradiť, som tu pre vás. Kontaktovať ma môžete na jana@michalovic.sk.

Teším sa na vás alebo na vaše návštevy v mojej galérii.

 

see you

majte sa krásne

 

MICHALOVIC / Mgr. art. Jana Michalovičová

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Recent Posts

September 6, 2019

July 1, 2019

July 1, 2019

Please reload

Archive
Please reload

Search By Tags