top of page

TERMS & CONDITION / OBCHODNÉ PODMIENKY

PREVÁDZKOVATEĽ INTERNETOVÉHO OBCHODU / INTERNET SHOP OPERATOR

Mgr. art. Jana Michalovičová                                                       
Jánošíkova 2591/86
Malacky 90101 

Slovensko

​zapísaná v OU-MA-OZP-2014/010752-2

číslo živnostenského registra 120-18913

IČO: 47985143
DIČ: 1081308448

Pracovná doba 10.00 - 18.00h

1. O REGISTRÁCIÍ / ABOUT REGISTRATION

"Vyhlasujem, že dáta slúžia len pre účely identifikácie pri nákupe v Michalovic / Mgr. art. Jana Michalovičová a nebudú poskytnuté tretím osobám ani inak zneužité. Potvrdením registrácie súhlasíte so zasielaním ponukových e-mailov z internetového obchodu Michalovic / Mgr. art. Jana Michalovičová.

Ponukové e-maily budú zasielané maximálne dvakrát do mesiaca a veľkosť jednotlivých e-mailových správ neprekročí 50kB. Službu zasielania noviniek e-mailom môžete kedykoľvek zrušiť na e-mailovej adrese: jana@michalovic.sk, alebo na uvedenej pevnej adrese.

Objednávky je možné uskutočniť i bez registrácie.

"I declare that the data are used only for identification purposes when buying in Michalovic / Mgr. Art. Jana Michalovičová and will not be disclosed to third parties or otherwise misused. Confirm registration you agree to receive bidding e-mails from the online store Michalovic / Mgr. Art. Jana Michalovičová .E-mails will be sent up to twice a month and size of individual e-mail messages will not exceed 50kB. Service subscription e-mail can be canceled at any time at the e-mail address: jana@michalovic.sk, or to address overrides.Orders can be accomplished without registration.

2. PRIJATIE A VYBAVENIE OBJEDNÁVKY - KÚPNA ZMLUVA / ACCEPTANCE AND PROCESSING ORDERS - PURCHASE CONTRACT

Objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu kupujúceho i predávajúceho s týmto návrhom (záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho). Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti.

Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, vrátane reklamačných podmienok, a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok je kupujúci dostatočným spôsobom samotným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť pred uzavretím kúpnej zmluvy v týchto prípadoch: tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávaného tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že Kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet, k uzavretiu Kúpnej zmluvy nedôjde.

Všetky objednávky prijaté týmto obchodom sú záväzné. Objednávku možno zrušiť pred jej expedíciou. V prípade, že nebude objednávka zrušená do doby pred expedíciou, a bude expedovaná, môže byť po objednávateľovi požaduje náhrada nákladov spojená s expedíciou tovaru. O prijatí objednávky ste automaticky informovaný elektronickou poštou, e-mailom. V detaile každého výrobku aj v potvrdení objednávky je predpokladaná dodacia lehota tovaru, ktorý nebol skladom. Pri každej položke je zobrazené, či je tovar na sklade (originály sú pripravené k odoslaniu) alebo nie. Pokiaľ tovar nie je na sklade, alebo sklade dodávateľa, budeme Vás bezodkladne informovať o ďalšom termíne dodania. Výroba obrazu na objednávku trvá približne 7 prac. dní.

Order buyer's draft contract of sale and the purchase agreement is concluded the moment of delivery of the binding consent of the buyer and the seller with this proposal (binding confirmation of the order by the seller). From that moment between the buyer and the seller which mutual rights and obligations.

Purchase contract the buyer confirms that he is aware of these business conditions, including the conditions for complaints and that agrees with them. For these business conditions and the complaint rules, the buyer is sufficiently alerted and has the opportunity to become acquainted with them.

Seller reserves the right to cancel the order or its part before concluding the contract in the following cases: the goods are no longer produced, not delivered or are significantly altered price goods supplied. In case this happens, the seller will immediately contact the buyer to agree how to proceed. If the buyer has paid part or full amount of the purchase price, this amount will be transferred back to his account, the contract of sale does not happen.All orders received this trade are binding. Orders can be canceled before the dispatch. In case order is not canceled in time before shipment, and will be dispatched it may be required by the Client for the costs of dispatching the goods. Of order acceptance you will automatically receive mail, e-mail. The details of each product and in the order confirmation is the estimated delivery time for goods not in stock. For each item shown, whether the goods are in stock ( originals is ready for expedition) or not. If the goods are not in stock or stock of the supplier, I will notify you immediately about the next delivery date. Made a picture on order takes approximately 7 days.

3. STORNO OBJEDNÁVKY / ORDER CANCELLATION /

Ak urobíte storno objednávky do 12 hodín, považujeme objednávku za zrušenú. Storno môžete poslať e-mailom prípadne vykonať telefonicky. Pri zrušení objednávky je nutné uviesť vaše meno, e-mail a číslo objednávky.

If you do cancel your order within 12 hours, we consider the order to be revoked. Cancellation can send e-mail or make telephone. When canceling an order is necessary to indicate your name, e-mail and order number.

5. DRUH DOPRAVY VEREJNÝMI PREPRAVCAMI / MEANS OF TRANSPORT PUBLIC CARRIER

Tovar je doručovaný kuriérom alebo slovenskou poštou - balík. Poštovné je účtované následovne:

Slovenská republika - 6€

Česká republika - 9€

ostatné štáty - 19€

Vždy budete informovaný o odoslaní a dostanete číslo vašej zásielky. V prípade zásielky poštou, pokiaľ nebude objednávajúci zastihnutý, dostane do schránky oznámenie o doručení zásielky. Zásielku si môže vyzdvihnúť na uvedenej pošte alebo požiadať o opätovné doručenie. U zásielok kuriérom je možná akákoľvek komunikácia s dopravcom a máte možnosť zásielku ovplyvňovať či podrobne sledovať.

POZOR! Pokiaľ je balík viditeľne poškodený, alebo ak je porušený ochranný obal, uplatnite reklamáciu priamo u prepravcu. Za škody vzniknuté pri preprave nenesie dodávateľ zodpovednosť.

Zásielka na území SR je zvyčajne doručená do 3 prac. dní od odoslania. Doba doručenie balíka do Čiech je 4 - 6 prac. dní. O odoslaní je zákazník informovaný e-mailom.

Goods delivery by the Slovak Post - post package. Postage is accounted for as follows:
Slovak Republic - 6€
Czech Republic - 9€
Other states - 19€

You will always be informed about the shipment and you will receive the number of your shipment. In the case of a shipment by post, unless the ordering party is contacted, he will receive a notification about the delivery of the shipment in his mailbox. He can pick up the shipment at the indicated post office or request redelivery. For shipments by courier, any communication with the carrier is possible, and you have the option to influence or track the shipment in detail.

WARNING! If the package is visibly damaged, or if the protective packaging is broken, file a claim directly with the carrier. The supplier is not responsible for damage caused during transportation. The shipment in the Slovak Republic is usually delivered within 3 working days. days from dispatch. The delivery time of the package to the Czech Republic is 4-6 working days. days. The customer is informed about the shipment by e-mail.

6. ZÁRUKA / GUARANTEE

V balíku vždy nájdete daňový doklad. Záručná lehota začína plynúť dátumom uvedeným na doklade. Záručná lehota je 2 roky, s výnimkou objednávok na zákazku. V sporných prípadoch môže byť záručná lehota predĺžená o 5 dní ako náhrada za čas dopravy.

You will always find invoice in the package. The warranty period starts running of the date indicated on the document. The warranty period is 2 years, excluding custom orders. In doubtful cases it may be prolonged in five days as compensation for the time of transport.

7. ROZPOR S KÚPNOU ZMLUVOU - VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE / CONGLICT WITH THE PURCHASE AGREEMENT - GENERAL INFORMATION

V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len "rozpor s kúpnou zmluvou"), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou; ak nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví v priebehu šiestich mesiacov odo dňa prevzatia veci, sa považuje za rozpor existujúci už pri jeho prevzatí, ak to neodporuje povahe veci alebo pokiaľ sa nepreukáže opak. Na tovar poskytujeme záručnú dobu danú zákonom.

In case goods on receipt of the buyer is not in conformity with the contract, the buyer has the right to the seller give order into a state corresponding purchase contract free of charge and without delay, according to requirements by exchanging the buyer, or a repair it. If such procedure is not possible, the buyer may request a reasonable discount from the price of goods or cancel the contract. This does not apply, if the purchaser knew about conflict with the contract before taking over the goods or caused conflict with the contract himself. Conflict with the contract which becomes apparent within six months from the date of delivery, shall be considered a have inconsistency in its takeover, if it does not contradict the nature of the case or unless proven otherwise.To provide goods warranty period given by law.

8. PRÁVO SPOTREBITEĽA ODSTÚPIŤ OD ZMLUVY / THE CONSUMER'S RIGHT TO CANCEL THE CONTRACT

Ak je kúpna zmluva uzatvorená pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku (v internetovom obchode), má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. V takom prípade spotrebiteľ kontaktuje predávajúceho a najlepšie písomne uvedie, že odstupuje od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a čísla účtu pre vrátenie peňazí. Odstúpenie od zmluvy musí byť doručené najneskôr posledný deň 14-dňovej lehoty. V osobitných prípadoch môže byť s prihliadnutím na okolnosti predĺžená lehota vrátenia.

Toto ustanovenie zákona však nemožno chápať ako možnosť bezplatného zapožičania tovaru. Spotrebiteľ v prípade využitia práva na odstúpenie od zmluvy do 14 dní od prevzatia plnenia, musí dodávateľovi vydať všetko, čo na základe kúpnej zmluvy získal. Ak to už nie je dobre možné (napr. v medziobdobí bol tovar zničený alebo spotrebovaný), musí spotrebiteľ poskytnúť peňažnú náhradu ako protihodnotu toho, čo už nemôže byť vydané. Ak je vrátený tovar poškodený iba čiastočne, môže predávajúci uplatniť na spotrebiteľovi právo na náhradu škody a započítať svoj nárok na vrátenú kúpnu cenu. Predávajúci je v takom prípade povinný vzniknutú škodu preukázať. Predávajúci spotrebiteľovi v takom prípade vracia iba takto zníženú kúpnu cenu.

Na kúpnu cenu, ktorá má byť kupujúcemu vrátená, môže predávajúci naviac započítať svoje skutočne vynaložené náklady spojené s vrátením tovaru (náklady na prepravu a pod).

If the sales contract is concluded by means of distance communication (online store), the consumer is entitled to cancel the contract within 14 days of receipt of goods. In this case, the consumer must contact the seller preferably in writing indicate, that he withdraws from the contract with stating the order number, purchase date and account number for a refund. Withdrawal from the contract must be delivered no later than the last day of the 14. day time limit. In specific cases refund period may be prolonged.

This provision can not be understood as an the possibility of free to rent goods. In case of using the right of withdrawal within 14 days of receipt of performance consumer must issue to seller all that  purchase contract gained. If it is not well possible (in the meantime the goods were destroyed, used or consumed), the consumer must provide monetary compensation in exchange of what can no longer be issued. If returned goods is only partially damaged, the seller may pursue the consumer's right to compensation and set off his claim on refund of the purchase price. The seller is required to prove damage suffered in this case. The seller returns only a reduced purchase price to the consumer in this case.
The seller may to set off their actually incurred costs of returning the goods additionally in purchase price to the buyer (production costs, transport costs, etc.).

9. DORUČENIE A DODACIE PODMIENKY / DELIVERY TERMS

Niektoré zásielky môžu byť rozdelené do viacerých balíkov. Poštovné zostáva bezo zmeny.

Všetky zásielky sledujem až do ich doručenia, snažím sa tak predchádzať problémom, ktoré pri doručovaní vznikajú.

Ako postupovať pri vrátení tovaru:

Pripravte zásielku podľa popisu nižšie. Tovar, ktorý budete zasielať späť na adresu zašlite podľa popisu nižšie vami zvoleným prepravcom.

Ako zásielku pripraviť:

Zásielka musí byť kompletná (vrátane príslušenstva a všetkej dokumentácie) a v stave, v akom ste ju prevzali pri dodávke. K tovaru priložte doklad o kúpe. Vždy prosím zásielku dôkladne zabaľte a použite baliaci papier či kartón tak, aby nemohlo počas prepravy dôjsť k polepeniu, popísaniu či inému znehodnoteniu pôvodných obalov. Neposielajte tovar na dobierku, odporúčame Vám tovar poistiť. Peniaze vám budú vrátené na bankový účet (nezabudnite ho uviesť) a to zvyčajne do 3 pracovných dní od obdržania zásielky. V prípade vrátenia tovaru bude suma znížená o prepravné náklady (neplatí pre reklamácie!).

Some consignments may be divided into several packages. Postage remains unchanged.
All shipments monitored until their delivery, so I try to avoid the problems that arise when delivering.
What to do when returning the goods:Ready shipment as described below.

The shipment must be complete (including accessories and all documentation) and in the state in which you took it at delivery. The goods attach proof of purchase. Please, pack always carefully the shipment and use packing paper or cardboard, so that original package can not be labelled, described or other damage during transport. Do not send goods cash on delivery, we recommend you insure the goods. Money will be refunded to the bank account and it is usually within 3 working days of receipt of shipment. Returned price will be reduced from the transportation costs In the case of returning the goods (except for complaint!).

10. SPÔSOB ÚHRADY / METHOD OF PAYMENT 

Všetky spôsoby úhrady, možno vybrať pred výberom dopravy. Všetky spôsoby platby sú zahrnuté v cene dopravy.  

Paypal - platba vopred cez službu Paypal. Tovar budem expedovať po obdržaní platby na paypal účet. 

Platba platobnou kartou - prostredníctvom platobnej brány Braintree. Tovar budem expedovať po obdržaní platby na bankový účet. 

Platba offline/dopredu prevodom na účet - obdržíte zálohový list so všetkými údajmi k platbe. Tovar budem expedovať po obdržaní platby na bankový účet.

All methods can be selected before choosing a transport. All payment methods are included in the price of transport.

Payment by credit/debitt card - via the payment gateway Braintree. I will ship goods after receiving the payment to a bank account.

Paypal - payment in advance by Paypal. I will ship goods after receiving the payment to my paypal address.

Manual Payment offline - you will receive a list of all data for payment to bank account. I will ship goods after receiving the payment to a bank account.

 

11. BEZPEČNOSŤ / SECURITY 

Pri platbe platobnými kartami sa nemusíte báť zneužitia. Využívame preverenú platobnú bránu s protokolom 3-D secure, podporovaným kartovými asociáciami. Všetky interné informácie (heslá, mená, operácia) sa šifrujú. Pre zvýšenie rýchlosti nešifruje všeobecné informácie (informácie o jednotlivých položkách tovaru).

When paying by credit card will not be afraid of abuse. I use a proven payment gateway with protocol 3-D Secure, supported by the card associations. All internal information (passwords, names, operation) are encrypted. Do not encrypt general information (information about each item of goods) foro increasing speed.

12. REKLAMÁCIE / COMPLAINTS 

V prípade, že tovar, ktorý ste od nás dostali, je poškodený alebo nefunkčný, postupujte podľa reklamačného poriadku. Vrátenie tovaru z dôvodu odstúpenia od zmluvy je popísané v bode 6. Obchodných podmienok.

If received good is damaged or defective, follow the claim order. Return of goods dues to termination of the contract described in paragraph 6 hereof.

13. REKLAMAČNÝ PORIADOK / COMPLAINT RULES 

Výrobky, na ktoré sa vzťahuje právo uplatnenia reklamácie musia byť odovzdané na posúdenie ihneď po zistení závady, musia byť čisté a s náležitými dokladmi a popisom závady, prípadne označeným miestom závady.

Ako postupovať:

V prípade reklamácie postupujte podľa popisu nižšie:

Zašlite výrobok na adresu - Jana Michalovičová, Lipová 39/787, Láb 90067, Slovensko. Preprava je hradená na náklady predávajúceho. Zásielka musí byť kompletná (vrátane príslušenstva a všetkej dokumentácie) a v stave, v akom ste ju prevzali pri dodávke. K tovaru priložte doklad o kúpe a vyplnený reklamačný formulár (k stiahnutiu nižšie). Vždy prosím použite baliaci papier či kartón, tak aby nemohlo počas prepravy dôjsť k polepenie, popísanie či inému znehodnoteniu pôvodných obalov. Neposielajte tovar na dobierku, v takom prípade nebude tovar prevzatý. Odporúčame Vám tovar poistiť. Ihneď po obdržaní tovaru obdržíte reklamačný protokol. Tovar musí byť pre prepravu riadne zabalený, tak aby nedošlo k jeho ďalšiemu prípadnému poškodeniu. Chybný alebo poškodený tovar bude vymenený alebo bude vrátená kúpna cena. K tovaru musia byť priložené všetky listiny, ktoré nakupujúci s tovarom obdržal, teda napríklad paragón, záručný list a iné. Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody vyplývajúci z prevádzky produktov, funkčných vlastností a škôd z neodborného používania produktov, rovnako ako škôd spôsobených vonkajšími udalosťami a chybnou manipuláciou. Na vady tohto pôvodu sa nevzťahuje ani poskytnutá záruka. Ak výrobca poskytuje záruku dlhšiu, je uvedená pri tovare v katalógu. U zamietnutých reklamácií môžu byť účtované náklady na reklamačné konanie a manipulačné poplatky. O vybavení reklamácie budete informovaní e-mailom, prípadne SMS. Rovnako ako pri dodaní objednávky budete informovaní o expedícii balíka a termíne doručenia. Ďakujem vám za čas, ktorý ste strávili prečítaním obchodných podmienok.

The products subject to the right of the claim must be submitted for review immediately after detecting defects, they must be clean and with proper documents and description of the defect or identification place of defect.
How to proceed:

You follow the steps below in the event of a claim:
Send product to the address - Jana Michalovic, Lipova 39/787, Lab 90067, Slovakia. Shipping is paid by the seller. The shipment must be complete (including accessories and all documentation) and in the state in which you took it at delivery. The goods attach proof of purchase. Please use always packing paper or cardboard, so that it can not occur describe or other damage of the original package during transport. Do not send goods cash on delivery, in which case the goods taken is not. We recommend you insure the shipment. Immediately after receiving the goods, you will receive a complaint protocol. Goods must be properly packaged for transport, so as not to further any damage. Faulty or damaged goods will be replaced or will be refunded the purchase price. The goods must be accompanied by all documents which shoppers with the goods received (example warranty card and other). Seller is not responsible for damages resulting from the operation of products, functional properties and damage from improper use of products as well as damage caused by external events and incorrect handling. Against defects in of this nature is not covered by the warranty. If the manufacturer provides a warranty longer, it is listed in the product catalog. At rejected claims may be charged the cost of the complaint procedure and handling fees. The complaint handling will be informed by e-mail or SMS. You will be informed about the dispatch of the package and the date of delivery too. Thank you for the time you spend reading the terms and conditions.

14. ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV / PRIVACY POLICY

Prijímame, zhromažďujeme a uchovávame akékoľvek informácie, ktoré zadávate na našich webových stránkach, alebo nám poskytnete akýmkoľvek iným spôsobom. Okrem toho zhromažďujeme adresu internetového protokolu (IP) používanú na pripojenie vášho počítača na internet; Prihlásiť sa; emailová adresa; heslá; informácie o počítačoch a spojeniach a históriu nákupov. Môžeme použiť softvérové nástroje na meranie a zhromažďovanie informácií o relácii, vrátane časov odozvy na stránky, dĺžky návštev na určitých stránkach, informácií o interakcii stránok a metód používaných pri prehliadaní stránok. Zhromažďujeme tiež osobné informácie (vrátane mena, e-mailu, hesla, komunikácie); informácie o platbe (vrátane informácií o kreditnej karte), komentáre, spätnú väzbu, recenzie produktov, odporúčania a osobný profil.

Keď vykonávate transakciu na našej webovej stránke, ako súčasť procesu zhromažďujeme osobné údaje, ktoré nám poskytnete, ako je vaše meno, adresa a e-mailová adresa. Vaše osobné údaje budú použité len z uvedených dôvodov. Zhromažďujeme takéto osobné a osobné informácie na nasledujúce účely:
Poskytovať a prevádzkovať služby;
Poskytovať našim používateľom nepretržitú pomoc zákazníkom a technickú podporu;
Aby sme mohli kontaktovať našich návštevníkov a používateľov s všeobecnými alebo personalizovanými upozorneniami týkajúcimi sa služieb a propagačných správ;
Vytvárať agregované štatistické údaje a iné agregované a / alebo odvodené neosobné informácie, ktoré my alebo naši obchodní partneri môžeme použiť na poskytovanie a vylepšenie našich príslušných služieb;
Dodržiavať platné zákony a predpisy.

Naša spoločnosť je hosťovaná na platforme Wix.com. Wix.com nám poskytuje online platformu, ktorá nám umožňuje predávať naše produkty a služby. Vaše dáta môžu byť uložené prostredníctvom úložiska dát, databáz a všeobecných aplikácií Wix.com. Ukladajú vaše údaje na zabezpečených serveroch za firewall.

Všetky brány priamych platieb ponúkané spoločnosťou Wix.com a používané našou spoločnosťou spĺňajú štandardy stanovené spoločnosťou PCI-DSS, ktoré spravuje Rada pre štandardy bezpečnosti PCI, čo je spoločné úsilie značiek ako Visa, MasterCard, American Express a Discover. Požiadavky PCI-DSS pomáhajú zabezpečiť bezpečnú manipuláciu s informáciami o kreditných kartách prostredníctvom nášho obchodu a poskytovateľov služieb.

Môžeme Vás kontaktovať, aby sme vás informovali o vašom účte, riešení problémov s vaším účtom, vyriešenie sporu, vyberanie poplatkov alebo dlžných peňazí, posúdenie názorov prostredníctvom prieskumov alebo dotazníkov, zasielanie aktuálnych informácií o našej spoločnosti alebo, ak to bude inak potrebné aby sme vás kontaktovali, aby sme presadili našu Zmluvu používateľa, platné vnútroštátne právne predpisy a akúkoľvek dohodu, ktorú môžeme mať s Vami. Na tieto účely vás môžeme kontaktovať prostredníctvom e-mailu, telefónu, textových správ a poštových zásielok. Ak nechcete, aby sme vaše údaje ďalej spracovávali, kontaktujte nás na e-mailovej adrese jana@michalovic.sk.

We receive, collect and store any information you enter on our website or provide us in any other way. In addition, we collect the Internet protocol (IP) address used to connect your computer to the Internet; login; e-mail address; password; computer and connection information and purchase history. We may use software tools to measure and collect session information, including page response times, length of visits to certain pages, page interaction information, and methods used to browse away from the page. We also collect personally identifiable information (including name, email, password, communications); payment details (including credit card information), comments, feedback, product reviews, recommendations, and personal profile.

When you conduct a transaction on our website, as part of the process, we collect personal information you give us such as your name, address and email address. Your personal information will be used for the specific reasons stated above only. We collect such Non-personal and Personal Information for the following purposes:
To provide and operate the Services;
To provide our Users with ongoing customer assistance and technical support;
To be able to contact our Visitors and Users with general or personalized service-related notices and promotional messages;
To create aggregated statistical data and other aggregated and/or inferred Non-personal Information, which we or our business partners may use to provide and improve our respective services; 
To comply with any applicable laws and regulations.

Our company is hosted on the Wix.com platform. Wix.com provides us with the online platform that allows us to sell our products and services to you. Your data may be stored through Wix.com’s data storage, databases and the general Wix.com applications. They store your data on secure servers behind a firewall. 

All direct payment gateways offered by Wix.com and used by our company adhere to the standards set by PCI-DSS as managed by the PCI Security Standards Council, which is a joint effort of brands like Visa, MasterCard, American Express and Discover. PCI-DSS requirements help ensure the secure handling of credit card information by our store and its service providers.

We may contact you to notify you regarding your account, to troubleshoot problems with your account, to resolve a dispute, to collect fees or monies owed, to poll your opinions through surveys or questionnaires, to send updates about our company, or as otherwise necessary to contact you to enforce our User Agreement, applicable national laws, and any agreement we may have with you. For these purposes we may contact you via email, telephone, text messages, and postal mail. If you don’t want us to process your data anymore, please contact us at jana@michalovic.sk.

Obchodné podmienky sú platné od 11.3.2024 do odvolania. Informácie pre kupujúcich: v prípade zmeny obchodných podmienok, sú platné obchodné podmienky, ktoré boli v platnosti k dátumu nákupu.

Terms and conditions are valid from 6.2.2023 until cancellation.
Information for buyers: In case of changes are valid terms and conditions that were in force on the date of purchase.

Michalovic - Mgr. art. Jana Michalovičová

Reklamačný formulár / Claim form     Formulár na vrátenie tovaru / Return form

bottom of page