top of page
  • Jana Michalovic

SCANDINAVIAN STYLE / ŠKANDINÁVSKY ŠTÝL


Winter is approaching and in me always a certain inner need to become much more cozy grows. It´s getting cold gradually and getting dark early. It encourages us to snuggle with shawl, scarf or your spouse in bed. In winter you prefer the relaxing evening at home and snuggle with husband. As the weather is colder, we have a natural urge to create warmth of the home. In winter we ignite candles at home, because this little candle flame brings imaginary warmth in our home. We have need to enrich space the variety of decoration and home accessories. We try to become more cozy home. After we arrive from work and the cold weather, we want return to the cozy and warm home. The new interior style arose rights in countries with such cold weather in the 1st half. 20th century. The emphasis on natural materials and organic shapes designs, simple functional design, touch of country, posters, paintings and decorations ... This is scandinavian interior design.

Blíži sa zima a s ňou vždy vo mne rastie akási vnútorná potreba zútulňovať. Samozrejme vonku sa stále postupne ochladzuje a skoro stmieva. To nás nabáda túliť sa nielen k svojej šatke, šálu či svojej polovičke v posteli, ale tak nejako sa túliť viacej k domovu. Asi ten výraz znie smiešne :D, no myslím tým, že radšej si spravíme ten pohodový večer doma túliac sa s dekou a priateľom na gauči. Tým že je vonku chladnejšie počasie, máme prirodzenú potrebu navodzovať si teplo doma - vytvárať si teplo domova. V zime si radšej ako kedykoľvek inokedy v roku zapálime doma sviečky, pretože práve tento malý plamienok sviečky, vnáša pomyselné teplo do nášho domova. Nielenže sa obliekame do viacerých vrstiev oblečenia, ale aj doma máme potrebu priestor obohatiť o rôzne dekorácie a bytové doplnky. Snažíme sa jednoducho domov zútulniť. Po príchode z práce a z chladného počasia sa chceme prosto vrátiť do príjemného a teplého domova:)

Práve v krajinách s takýmto chladným počasím vnikol v 1.pol. 20. storočia nový štýl. Dôraz na prírodné materiály, organické tvary a motívy, jednoduchý funkčný design, troška vidieka, troška obrazov a dekorácií...To je dnes interiérový škandinávský design, ktorý som sa Vám rozhodla troška priblížiť. Nechajte sa inšpirovať a možno sa aj dokonca s týmto štýlom stotožníte.

QUALITY + DETAIL + FUNCTIONALITY + SIMPLICITY = SCANDINAVIAN STYLE

HISTORY OF SCANDINAVIAN DESIGN One of the main protagonists is neo-classical Finnish architect and designer Alvar Aalto. In his work he heeded the traditions and natural materials. He devoted to furniture design, textiles and glass too. His work had a significant impact on modern architecture.

KVALITA + DETAIL + FUNKČNOSŤ + JEDNODUCHOSŤ = ŠKANDINÁVSKY ŠTÝL

DEJINY ŠKANDINÁVSKEHO DESIGNU

Nemožno nespomenúť fínskeho neoklasicistického architekta a designéra Alvara Aalta. Vo svojej tvorbe dbal na tradície a prírodné materiály. Okrem architektúry sa venoval dizajnu nábytku, textilu a skla. Jeho tvorba mala výrazný vplyv na modernú architektúru.

He became the founder of the company Artek, which sells his design gems to this day. Artek was founded in 1935, which brought together a couple Aalto with art critic NilsGustav Hahl and with art patron Maire Gullichsen. The company was manufactured and marketed Aalto´s furniture mainly, but it represented a design news from around the world too. Quality Aalto´s design stunned the whole world gradually. It had success at the Milan Triennale in 1933, also in London. Success culminated at the World Exhibition in Paris in 1937 and New York in 1939. The exhibition presents the Artek and modernists as Fernand Léger, Alexander Calder, Henri Matisse or Pablo Picasso too. The iconic work of Finnish design today has become well known Aalto´s vase Savoy, which form was created inspiration from nature - the fiords. He used plywood in his work too, which generated pieces of furniture - tea table, designed in 1932 and to this day produced Paimio chair and practically stackable chairs 60.

Stal sa zakladateľom firmy Artek, ktorá dodnes jeho designové skvosty predáva. Firma Artek vznikla v roku 1935, kedy sa spojili manželský pár Aaltovcov s umeleckým kritikom NilsGustav Hahlom a s mecenáškou umenia Maire Gullichsen. Firma mala hlavne vyrábať a propagovať nábytok Aaltovcov, no predstavovali tiež designové novinky z celého sveta. Kvalitný design Aaltovcov postupne ohuroval celý svet. Žal úspech na milánskom trienále v roku 1933, taktiež v Londýne. Úspech vrcholil na svetovej výstave v Paríži v roku 1937 a v New Yorku v roku 1939. Artek na výstavách predstavoval tiež modernistov ako Fernand Léger, Alexander Calder, Henri Matisse alebo Pablo Picasso.

Ikonickým kúskom fínskeho designu sa stala dnes dobre známa Aaltova váza Savoy, ktorej tvar vznikol inšpiráciou z prírody - fjordov. Vo svojej tvorbe tiež dokonalo využil preglejku, z ktorej vznikli nábytkové kúsky - čajový stolík, v roku 1932 navrhol kreslo Paimio a dodnes taktiež vyrábateľná a prakticky stohovateľná stolička 60.

Another major protagonist of Scandinavian design is a Danish architect and designer Arne Jacobsen, who was one of the representatives of functionalism. Make a big contribution to the development of architecture and design, to deal with every detail to achieve the perfect combination of form and content, exterior and interior.

Ďalším hlavným predstaviteľom škandinávskeho designu je dánsky architekt a designér Arne Jacobsen, ktorý patril medzi predstaviteľov funkcionalizmu. Znamenal veľký prínos pre rozvoj architektúry a dizajnu, zaoberal sa každým detailom, aby docielil dokonalú súhru formy a obsahu, exteriéru a interiéru.

His artistic talent manifested since childhood. He drawn wonderful artworks precisely. He wanted to become a painter, but his father persuaded him to study architecture, where he could also use his artistic talent. During his studies at the Royal Danish Academy was honored for furniture design. He studied at the School of Architecture in Copenhagen too. Chairs belong among his best-known pieces.

Jeho umelecký talent sa prejavoval už od detstva. Kreslil nádherné a precízne vypracované diela. Chcel sa stať maliarom, no otec ho presvedčil, aby študoval architektúru, kde mohol taktiež využiť svoj umelecký talent. Už počas štúdia na Dánskej kráľovskej akadémii bol ocenený za návrhy nábytku. Študoval tiež Školu architektúry v Kodani. Medzi jeho najznámejšie kúsky patria stoličky.

He didn´t plan his work in advance, thus got the nickname "designer uncertain". However, his work was perfectly elegant and timeless. He directed the slogan "From complexity to simplicity." Among his architectural treasures include Theater Bellevue, school Munkegård, SAS Royal Hotel in Copenhagen, Toms Chocolate Factory in Ballerup, Denmark National Bank and others.

Svoju prácu si údajne neplánoval vopred, čím získal prezývku "neistý designér". Jeho tvorba však bola dokonale elegantná a nadčasová. Riadil sa tiež heslom "Od komplexnosti k jednoduchosti". Medzi jeho architektonické skvosty patrí divadlo Bellevue, škola Munkegård, hotel SAS Royal v Kodani, továreň na čokoládu Toms v Ballerupu, Národná banka v Dánsku a iné.

Danish designer Verner Panton (1926 - 1990) is best known for his Panton plastic chair. It isn´t only interesting and well-designed, but also is practical stackable. The chair has been manufactured in different colors. by Vitra to this day.

Dánsky designér Verner Panton (1926 - 1990) sa najviac preslávil svojou plastovou stoličkou Panton, takzvaná "pantonka". Nielenže je zaujímavo a elegantne tvarovaná, ale i prakticky stohovateľná. Dodnes ju vyrába firma Vitra v rozličných farebných prevedeniach.

Verner Panton in their own words

"The main objective of my work is to provoke people to join their imagination. Many people live in the gray uninteresting conformity and the idea, that they should use color, scares them. But thanks to the use of light, color, textiles and furniture I want to show new ways to encourage people to use fantasy and imagination. I want help them find and create a more interesting environment, in which they live and work.

Verner Panton vlastnými slovami

„Hlavným cieľom mojej práce je provokovať ľudí, aby zapojili svoju imagináciu. Množstvo ľudí žije v šedivej nezaujímavej konformite a predstava, že by mali používať farby, ich desí. Ale vďaka použitiu svetla, farieb, textilu a nábytku chcem ukázať nové cesty, dodať ľuďom odvahu používať fantáziu a imagináciu. Pomôcť im nájsť a vytvoriť oveľa zaujímavejšie prostredie, v ktorom žijú a pracujú,“ hovorieval o tom, ako vníma zmysel poslania svojej práce.

Organic chair in the shape of shells is other gem of Scandinavian design , which was proposed by Eero Saarinen and Charles Eames in 1940. It was designed for competition "Organic Design in Home Furnishings", which was organized by Museum of Modern Art in New York. The chair is very comfortable for its rounded shapes, exactly those resemble the shape of seashells.

Ďaľším skvostom škandinávskeho designu je Organic chair v tvare mušle, ktoré navrhli v roku 1940 Eero Saarinen a Charles Eames. Pôvodne bola navrhnutá pre súťaž "Organic Design in Home Furnishings", ktorú organizovalo Muzeum moderného umenia v New Yorku. Stolička je veľmi pohodlná pre svoje oblé tvary, práve tie pripomínajú tvar mušle.

The chair has been manufactured by Vitra, which has been offer a version with prolonged backrest today. This shows that a simple and clean design is simply ageless. I approached history of Scandinavian style in product design lightly. And how does it look in the interior?

Stoličku vyrába firma Vitra, ktorá ju už dnes ponúka taktiež vo verzii s predĺženým operadlom. To len dokazuje, že jednoduchý a čistý design je jednoducho nestarnúci. Týmto som Vám jemne priblížila historiu škandinávskeho štýlu v produktovom designe. A ako to vyzerá v interiéri?

INTERIOR IN SCANDINAVIAN STYLE

Scandinavian interior is clean modern interior cosinessed by different decorations, it has sence and focus for nature and traditional character. I like it, because the interior is cozy and it's not quite strictly bare minimalism. The cold weather is in Scandinavian countries. It encourages to create warmth into the home, as I mentioned in the introduction. The interior is furnished with functional furniture of clean design. You can use traditional furniture too - rustic touch.

INTERIÉR V ŠKANDINÁVSKOM ŠTÝLE

Škandinávsky interiér je čistý moderný interiér zútulnený rôznymi dekoráciami, je tam cítiť tiež dôraz na prírodu a tradičnosť. Interiér je útulný a nie je to úplne striktne holý minimalizmus, čo sa mi páči. V škandinávskych krajinách je chladné počasie, čo prirodzene človeka vnútorne nabáda, vytvoriť si teplo doma. Vytvoriť si práve to teplo domova, zútulňovať domov, ako som spomínala v úvode. Interiér je jemný a decentne "vyparádený". Interiér je zariadený funkčným nábytokom s čistým designom. Využíva sa však aj spojenie s tradičným nábytkom - vidiecky nádych.

Color

As regards color, white and light tones usually dominate. Prefer the delicate pastel colors, light and natural tones. The interior is beautifully lighted.

Farby

Čo sa týka farieb, biela a svetlé tóny zväčša dominujú. Uprednostňujú sa jemné pastelové farby, svetlé a prírodné tóny. Interiér je krásne presvetlený.

Pattern

Simple furniture design, neutral color is predominant tangents patterns. They are playful and can revive interior. They are used geometric and organic motives, which you can found on a variety of textiles such as pillows, carpets, blankets ... Use decorative patterns in moderation only as supplements, that simplicity and purity still dominates.

Vzory

Jednoduchý design nábytku, prevládajúca neutrálna farebnosť je ozvláštnená vzormi. Sú hravé a interiér dokážu skutočne oživiť. Využívajú sa hlavne geometrické a organické motívy, ktoré nájdete na rozličných textíliách ako vankúše, koberce, deky...Tieto dekoračné vzory však použite s mierou len vo forme doplnkov. V prípade použitia tapety by som volila 1-2 steny, aby stále prevládala jednoduchosť a čistota.

Materials

Scandinavian style is associated with nature and prefer natural materials. They are not only aesthetically beautiful to the eye but also pleasant to the touch. It is mainly wood, which brings warmth to the interior. Wood is often used as flooring, kitchen boards, furniture or decorative elements. Use materials such as glass, brass, stone in a small amount , they will create coolness. Prefer leather and fur, which are used more as a decorative element. Scandinavian interior is also full of interesting woven materials (cotton, linen, wool).

Materiály

Keďže ako som spomínala, škandinávsky štýl sa spája s prírodou, uprednostňujú sa predovšetkým prírodné materiály. Sú nielen esteticky príjemnejšie na oko, ale i na dotyk. Používa sa hlavne drevo, ktoré vnáša do interiéru teplo. Drevo sa často používa vo forme podláh, kuchynských dosiek, nábytku alebo dekoračných prvkov. Materiály ako sklo, mosadz, kameň ...použite v malom množstve, pretože navodzujú chlad. Uprednostňuje sa tiež koža a kožušiny, ktoré slúžia skôr ako dekoračný prvok. Škandinávsky interiér je tiež plný rôznych textílií a zaujímavo popretkávaných tkanín (bavlna, ľan, vlna).

Nature is in the form of twigs, flowers, plants or herb pots in living. It brings peace, harmony and warmth in the interior. A few twigs or flowers can become more cozy interior and incredibly more gentle. It produce a different atmosphere - indescribable magic of nature. Nature in the Scandinavian style is actually everywhere - the inspiration for the designs, shapes, furniture and other furnishing elements itself as decorations but source of building materials.

Príroda sa v interiéri jednoducho nachádza v podobe halúzok, kvetín, rastlín alebo bylinkových kvetináčov napr. v kuchyni. Vnáša do interiéru pokoj, harmóniu a teplo. Pár konárikov či kvetov dokážu interiér zútulniť a neskutočne zjemniť . Vnášajú do interiéru jednoducho inú atmosféru, neopísateľné čaro prírody. Príroda sa v škandinávskom štýle nachádza skutočne všade - inšpirácia pre vzory, tvary nábytku či iných zariaďovacích prvkov, ako samotná v podobe dekorácií alebo zdroj materiálov stavebného interéru.

Decoration Scandinavian style home is warm and calm. This is not only the use of natural materials and color tones but also the use of decorative elements : patterned carpets, blankets, pillows, statues, bowls, vases etc. You can often see a variety candlesticks or lanterns. Beautiful paintings and graphics make space more cozy. You can see it hanging on the wall or placed on the shelf.

Dekorácie

Domov škandinávskeho štýlu je teplý a útulný. Je to použitím nielen prírodných materiálov a tónov farieb, ale aj použitím dekoračných prvkov ako napr. vzorované koberce, deky, vankúše, sošky, misy, vázy a iné. Často nájdete v takom domove trebars rôzne svietniky alebo lampáše. Interiér často zútulňujú aj na stenách visiace obrazy a grafiky, ktoré môžte nájsť tiež len tak voľne položené napr. na poličke.

There are popular art walls, which are created use of many photographies, posters and illustrations smaller format. The art walls can be really very interesting and highlight interior. Very eye-catching visual composition are formed by combining artworks of different formats with frames of different materials. You can use clock for example wall clock, hat, necklace, chain, plate and another objects. Be creative!

Momentálne sú populárne obrazové steny, ktoré sa vytvárajú použitím viacerých obrázkov a grafík menšieho formátu. Tieto obrazové steny dokážu byť skutočne veľmi zaujímavé a dokážu povzdvihnúť interiér. Spojením umeleckých diel rôznych formátov s rámikmi rozličných materiálov vznikajú veľmi pútavé obrazové kompozície. Môžte tiež použiť napríklad nástenné hodiny, klobúk, náhrdelník, retiazku, tanier a iné predmety. Buďte kreatívny!

From my galleries I recommend my best selling artwork Big Raven Forest. This modern geometric artwork in conjunction with nature motive creates a truly suitable candidates to the interior of each Scandinavian enthusiast.

Z mojej galérie vám odporúčam moje najpredávanejšie dielo Veľký havraní les. Toto moderné geometrické dielo v spojení s prírodným motívom vytvára skutočne vhodného adepta do interiéru každého škandinávkeho nadšenca.

Very pleasant artwork 4 seasons - winter is a similar version of my raven forest. Adorable flying birds beautiful winter nature warm to soul and your home.

Veľmi príjemné dielo 4 ročné obdobia - zima je obdobná varianta môjho havranieho lesa. Rozkošné vtáčiky prelietajúc krásnou zimnou prírodou jednoducho zahrejú na duši i váš domov.

Artwork Winter nature is predestined for interior of Scandinavian design. At first sight it seems that this is a drawing of birch trees. But it´s detailed illustration of winter scenery drawing in outlines of trees.

Dielo Zimná príroda je priam predurčená do interiéru škandinávskeho designu. Na prvý pohľad sa zdá, že ide o kresbu brezových stromov. No po dôkladnejšom prezretí ide o kresbu zimnej krajiny v obrysoch stromov, ktoré vytvárajú akoby dojem brezovej kôry.

I hope, you found inspiration and had fun reading this article such as I had when were writing it :)

Jana Michalovic ♥

Dúfam, že ste našli v tomto článku inšpiráciu a bavili ste sa jeho čítaním tak, ako ja pri jeho písaní:)

Mgr. art. Jana Michalovičová ♥

internet source of pictures/ zdroj obrázkov:

http://akcjaaranzacja.pl/wp-content/uploads/2015/05/3.jpg http://www.designclaud.com/wp-content/uploads/2014/06/white-small-apartment-01.jpg http://styly-byvania.blogspot.sk/2012/06/skandinavsky-styl.html https://sk.wikipedia.org/wiki/Alvar_Aalto http://www.newrepublic.com/feature/thinkers/img/winners/alvar-aalto.jpg http://www.finsko.com/finsko/okamziky/ http://cdn.home-designing.com/wp-content/uploads/2013/05/ATDesign-nordic-style-living-in-monochrome.jpg https://disenoistanbul.files.wordpress.com/2013/07/interior-photo-by-heidi-lerkenfeldt-3.jpg http://www.normann-copenhagen.com/products/lumberjacks-small?v=360266 http://stavbaweb.dumabyt.cz/legendarni-organic-chair-slavi-75-let-11865/clanek.html

http://xboxhut.com/wp-content/uploads/2016/06/modern-indoor-plant-stands-general-contractors-restoration.jpg

http://cdn.home-designing.com/wp-content/uploads/2015/08/cool-hipster-living-room.jpg

Comments


bottom of page